Biologia rozwoju zwierząt

Wykład  15 godzin, Laboratorium 30 godzin
Cele przedmiotu:   Uzyskanie wiedzy na temat gametogenezy i etapów rozwoju zarodkowego zwierząt oraz mechanizmów indukcji embrionalnej
Treści programowe: Gametogeneza: oogeneza, spermatogeneza; zapłodnienie; Wczesne etapy rozwoju zarodkowego; (bruzdkowanie, gastrulacja, neurulacjala); Podstawowe informacje na temat mechanizmów indukcji embrionalnej.
Osoby odpowiedzialne:  dr hab. Małgorzata Daczewska, dr Marta Mazurkiewicz-Kania

 

Biologia komórki zwierzęcej

Wykład - 15 godz., laboratorium - 30  godz.
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat budowy komórki zwierzęcej, podziałów komórkowych oraz połączeń międzykomórkowych
Treści programowe: struktura jądra komórkowego (budowa otoczki jądrowej, kompleksy porowe, laminy jądrowe, organizacja chromatyny, budowa i funkcja jąderka, rybonukleoproteiny pozająderkowe – ciała jądrowe), struktury cytoplazmatyczne (organelle błonowe, transport pęcherzykowy, szlaki sekrecyjne, endocytoza, cytoszkielet); podziały komórkowe, połączenia międzykomórkowe; przebieg cyklu komórkowego; typy śmierci komórkowej.
Osoby odpowiedzialne: dr hab. Bożena Simiczyjew, dr Marta Mazurkiewicz-Kania 

 

Histologia zwierząt

wykład 15 godz., laboratorium 30 godz.
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej struktury i funkcji tkanek zwierzęcych i układów narządów oraz poznanie związku budowy z funkcją
Treści programowe: Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa; histologia narządów układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, dokrewnego, wydalniczego i rozrodczego.
Osoba odpowiedzialna: dr Izabela Jędrzejowska

 

Biologia rozwoju człowieka

wykład 15 godz., konwersatorium 15 godz.
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej rozwoju prenatalnego człowieka
Treści programowe: Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój gamet, bruzdkowanie, różnicowanie listków zarodkowych, implantacja, determinacja komórek linii płciowej, rozwój, budowa, i funkcje błon płodowych i łożyska, geneza ciąży bliźniaczej, krytyczne okresy w rozwoju prenatalnym, wybrane wady rozwojowe człowieka, rozwój wybranych układów narządów
Osoba odpowiedzialna: dr Izabela Jędrzejowska

 

Techniki histologiczne

wykład 15 godz., laboratorium 15 godz.
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej technik sporządzania preparatów mikroskopowych
Treści programowe: zadania techniki histologicznej, barwienia histologiczne, cytochemiczne i immunocytochemiczne, współczesne zastosowania
Osoby odpowiedzialne: dr Magda Dubińska-Magiera, dr Arnold Garbiec

 

Techniki histologiczne w diagnostyce medycznej

Wykład 15 godz., laboratorium 30 godz.
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy o zastosowaniu technik histologicznych w diagnostyce medycznej.
Treści programowe: Cel i zadania techniki histologicznej, przygotowanie materiału do badań w mikroskopie, technika parafinowa, mrożeniowa, barwienia, HC, IHC, metody specjalne w technikach HC i IHC, dobór odpowiedniej techniki, mikroskopia wirtualna, macierze tkankowe, zastosowanie wybranych technik histologicznych w diagnostyce medycznej.
Osoby odpowiedzialne: dr Magda Dubińska-Magiera, dr Arnold Garbiec

 

Mikroskopia świetlna i elektronowa w badaniach naukowych

Laboratorium 15 godzin
Cele przedmiotu: Poznanie podstawowych technik mikroskopii świetlnej, konfokalnej i elektronowej stosowanych w badaniach cytologicznych i histologicznych
Treści programowe: Podstawowe techniki mikroskopowe stosowane w cytologii i histologii, przygotowanie materiału do badań w mikroskopie świetlnym, konfokalnym i elektronowym, przygotowanie bakteriofagów do badań w TEM (zagęszczanie próby, przygotowanie siatek z formwarem), immunocytochemia na poziomie ultrastrukturalnym, krojenie na ultra mikrotomach materiału do analizy w mikroskopie świetlnym i elektronowym
Osoba odpowiedzialna: dr Marta Mazurkiewicz-Kania

 

Biochemia dla mikrobiologów

wykład 30 godz., laboratorium 30 godz.
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z budową i podstawowymi funkcjami białek, węglowodanów, lipidów i kwasów nukleinowych.
Treści programowe: Molekularne podstawy życia. Rola wody w systemach biologicznych. Aminokwasy i białka. Budowa białek. Biologiczna funkcja białek. Mechanizmy działania enzymów, regulacja ich aktywności. Budowa i funkcja lipidów. Błony biologiczne. Budowa i funkcja węglowodanów. Rola nukleotydów, budowa i funkcja kwasów nukleinowych. Witaminy.
Osoby odpowiedzialne: dr Magda Dubińska-Magiera, dr Marta Migocka-Patrzałek

 

Współczesne poglądy na oogenezę bezkręgowców

Wykład - 15 godz., ćwiczenia - 30 godz.
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat organizacji ooplazmy, aktywności transkrypcyjnej jądra oocytu, gron komórek płciowych, relacji pomiędzy komórkami somatycznymi i płciowymi w oogenezie bezkręgowców, tworzenia osłon jajowych u owadów, pajęczaków, skorupiaków.
Treści programowe: Organizacja ooplazmy (akumulacje struktur cytoplazmatycznych: ciało Balbianiego, jądro żółtkowe; pozycja i struktura jądra oocytu). Amplifikacja rDNA, chromosomy szczoteczkowe. Grona komórek płciowych. Relacje pomiędzy komórkami somatycznymi i płciowymi.
Osoby odpowiedzialne: dr Izabela Jędrzejowska, dr Marta Mazurkiewicz-Kania, dr hab. Bożena Simiczyjew

 

Biologia rozwoju organizmów modelowych

Wykład - 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.
Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy na temat tworzenia gamet i rozwoju zarodkowego wybranych modelowych gatunków zwierząt
Treści programowe: Gametogeneza; Rozwój zarodkowy; Mechanizmy różnicowania komórkowego podczas rozwoju; Organogeneza wybranych narządów; Rozwój zarodkowy gatunków modelowych: Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, Danio rerio, Xenopus laevis, Gallus domesticus, Mus musculus; Wykorzystanie organizmów modelowych do badań biologii rozwoju w oparciu o techniki molekularne
Osoby odpowiedzialne: dr hab. Małgorzata Daczewska, dr hab. Bożena Simiczyjew

 

Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej

Przedmiot prowadzony wspólnie: Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki,  Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
wykład 45 godz., laboratorium 105 godz.
Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy o procesach prowadzących do klonowania genów i heterologicznej ekspresji, technikach laboratoryjnych dotyczących preparatyki mikroskopowej; poznanie podstawowych technik i procedur badania białek
Treści programowe: Pojęcia inżynierii genetycznej, klonowania, heterologicznej ekspresji. Analiza restrykcyjna. Ligacja. Znakowanie i detekcja białek. Klonowanie genów. Geny reporterowe. Oczyszczanie DNA. Transformacja bakterii i drożdży. Markery selekcyjne i selekcja komórek transformantów. Rodzaje preparatów mikroskopowych i procedury ich przygotowania, budowa mikroskopów: świetlnego, fluorescencyjnego, konfokalnego i elektronowego, podstawy immunocytochemii. Podstawowe techniki przygotowania preparatów do badań białek (homogenizacja, wirowanie, odwracalna denaturacja, dializa) i detekcji białek (pomiar aktywności enzymatycznej, elektroforeza denaturująca w żelu poliakrylamidowym, elektrotransfer, immunoblot).
Osoby odpowiedzialne: dr Marta Mazurkiewicz-Kania, prof. dr hab. Dariusz Rakus, dr Donata Wawrzycka

 

Biology, zoology part

Lectures 15 hours, laboratory 15 hours
Objectives: To acquaint students with basic knowledge of the structure and function of animal cell and tissues
Content: Animal cells: nucleus, cytoplasmic structures, cell divisions. Animal tissues: epithelial, connective, muscle and nervous.
Person responsible: dr Marta Migocka-Patrzalek