Studia na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocząłem w 2007r. Z Zakładem Biologii Rozwoju Zwierząt związany jestem od początku studiów magisterskich, gdzie realizowałem pracę magisterską dotyczącą struktury jajnika oraz przebiegu procesu oogenezy u wybranych przedstawicieli solfug (Solifugae). Promotorem pracy była dr Izabela Jędrzejowska. Studia magisterskie ukończyłem w czerwcu 2012r. i od października rozpocząłem studia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii. Moim opiekunem naukowym jest dr hab. prof. UWr Małgorzata Daczewska. Celem mojego projektu doktorskiego jest analiza różnicowania  mięśni tułowiowych oraz kończyn u wybranych przedstawicieli gadów ze szczególnym uwzględnieniem różnic w procesie miogenezy  miotomalnej, która ma miejsce u węży i jaszczurek. W swojej pracy wykorzystuję między innymi metody histologiczne, immunocytochemiczne, transmisyjną mikroskopię elektronową, jak również techniki biologii molekularnej.